koš

Pro Rozpočty - E-shop

E-shop

Vítejte v elektronické prodejně tištěných publikací společnosti ÚRS PRAHA.
 

Pro vydání 2018 byly v Cenové soustavě ÚRS provedeny změny, které se dotkly všech katalogů edice ÚRS:

  • veškeré položky směrných konstrukcí, materiálů a výrobků bez obchodních názvů - CS ÚRS splňuje podmínky zákona o zadávání veřejných zakázek a související vyhlášky č. 169/2016 Sb.
  • do databáze přidány tisíce nových položek
  • všechny stávající položky byly aktualizovány


Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

Kontakt pro dotazy k objednávce

e-mail: publikace@urspraha.cz, tel.: 267 219 522-3

Od 1. 4. 2018 má prodejna publikací v Praze pátky zavřeno.


Obchodní podmínky e-shopu
Reklamační řád


1.81.996 Katalogy publikací komplet HSV + PSV +M + bonus Katalog 800-0 (40 publikací)

novinka

Komplet Katalogů HSV + PSV + Katalogy M + bonus katalog 800-0 Vedlejší rozpočtové náklady. Cenově nejvýhodnějš ...

zobrazit více
15.700 Kč 12.400 Kč
počet

Komplet Katalogů S (HSV+PSV) + Katalogy M + bonus katalog 800-0 Vedlejší rozpočtové náklady (40). Cenově nejvýhodnější komplet pro komplexní ocenění stavební produkce.
Katalogy popisů a směrných cen stavebních prací (řady HSV a PSV)
Katalogy popisů a směrných cen stavebních prací patří mezi nepostradatelné podklady pro sjednávání cen stavebních prací, stavebního procesu a cen stavebních děl. Jsou určeny především projektantům, investorům a dodavatelům. Směrné ceny jsou počítány na základě kalkulace množství potřeb stanovených k jednotlivým položkám v členění podle kalkulačního vzorce. Jednotlivé potřeby jsou oceňovány cenami, případně sazbami, které jsou získávány výběrovými šetřeními.
Katalogy popisů a směrných cen montáží technologických zařízení
Katalogy lze použít pro ocenění montáže strojů a technologických zařízení pevně spojených se stavebními objekty (elektroinstalační práce, konstrukce a práce na stavbě dálkových trubních, komunikačních a energetických vedení, ventilačních a klimatizačních zařízení, výtahů, kovových konstrukcí budov), sestavování strojů a zařízení, instalace, úpravy a demontáž strojů aj.
 

zavřít

1.81.988 Inženýrské a dopravní stavby (13 publikací)

novinka

Kompletem lze ocenit tyto práce: zemní práce a zakládání, zajišťování výkopů a svahů, štětové a podzemní stěny ...

zobrazit více
4.980 Kč 3.740 Kč
počet

Kompletem lze ocenit tyto práce: zemní práce a zakládání, zajišťování výkopů a svahů, štětové a podzemní stěny, silniční i železniční mosty, podklady a kryty komunikací, svodidla, protihlukové stěny, recyklace vozovek, terénní úpravy, dráhy kolejové, štoly a tunely, trubní a elektrické vedení, demolice objektů aj.

800-0 Vedlejší rozpočtové náklady
800-1 Zemní práce
800-2 Zvláštní zakládání
800-5,6 Sanace; Demolice objektů
801-5 Objekty pozemní zvláštní
821-1 Mosty
822-1 Komunikace pozemní a letiště
823-1,2 Úprava území; Rekultivace
824-1 Dráhy kolejové
824-2 Dráhy kolejové městské
825-1,2,4 Objekty podzemní – studny, štoly, tunely
827-1 Vedení trubní, dálková a přípojná – vodovod a kanalizace
21-M Elektromontážní práce – silnoproud

zavřít

1.81.987 Úpravy území (6 publikací)

novinka

Komplet, kterým lze ocenit terénní úpravy včetně zemních prací, rekultivace, trubních vedení, hydromelioračníc ...

zobrazit více
2.750 Kč 2.060 Kč
počet

Komplet, kterým lze ocenit terénní úpravy včetně zemních prací, rekultivace, trubních vedení, hydromelioračních prací, oplocení území aj.

800-0 Vedlejší rozpočtové náklady
800-1 Zemní práce
822-1 Komunikace pozemní a letiště
823-1,2 Úprava území; Rekultivace
827-1 Vedení trubní – vodovod a kanalizace
831-1,2, 832-1 Hydromeliorace zemědělské a lesnicko-technické; Hráze a úpravy na tocích
 

zavřít

1.81.986 Zedník (6 publikací)

novinka

Komplet katalogů pro ocenění širokého spektra zednických prací: nosné konstrukce stěn, sloupů, stropů, schodiš ...

zobrazit více
2.660 Kč 2.000 Kč
počet

Komplet katalogů pro ocenění širokého spektra zednických prací: nosné konstrukce stěn, sloupů, stropů, schodišť, příčky, úpravy povrchu vnitřního i vnějšího, mazaniny a potěry, izolace proti vodě, povlakové krytiny, konstrukce krovu, suchá výstavba (sádrokarton atd.), dlažby a obklady, opravy, údržba a bourací práce.

801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické
801-3 Budovy a haly – bourání konstrukcí
801-4 Budovy a haly – údržba
800-711,2 Izolace proti vodě; Povlakové krytiny
800-762,3 Konstrukce tesařské; Suchá výstavba
800-771,2, 800-781,2 Dlažby a obklady keramické a kamenné

zavřít

1.81.980 Elektrikář (5 publikací)

novinka

Komplet pro ocenění prací elektro (silnoproud a slaboproud) na stavebních objektech a při montážích elektrický ...

zobrazit více
1.950 Kč 1.560 Kč
počet

Komplet pro ocenění prací elektro (silnoproud a slaboproud) na stavebních objektech a při montážích elektrických zařízení – montáže vodičů, rozvaděčů, kompletace rozvodů, svítidla atd., včetně zednických výpomocí – vysekávání rýh a prostupů apod.

801-3 Budovy a haly – bourání konstrukcí
801-4 Budovy a haly – opravy a údržba
800-741,2 Elektroinstalace – silnoproud; Elektroinstalace – slaboproud
21-M Elektromontážní práce – silnoproud
46-M Zemní a pomocné práce při elektromontážích

 

zavřít

1.81.051 Převodní indexy cen stavebních objektů od roku 1971 do roku 2018

novinka

Pomůcka pro všechny, kteří potřebují přecenit stavební objekty na ceny v jednotlivých letech od současnosti až ...

zobrazit více
240 Kč
počet

Převodní indexy cen stavebních objektů od roku 1971 do roku 2018
aktualizované vydání 2018

  • pomůcka pro všechny, kteří potřebují přecenit stavební objekty na ceny v jednotlivých letech od současnosti až do roku 1971
  • publikace obsahuje indexy nárůstu cen, které jsou nedílnou součástí Cenové soustavy ÚRS
  • převodní indexy pro obory Klasifikace stavebních objektů (KSO) celkem a pro vybrané obory KSO podle konstrukčně-materiálové charakteristiky
  • využití indexů se neomezuje pouze na zjištění pořizovací ceny objektu v jiném časovém období, ale lze je uplatnit také při zpracování srovnávacích analýz, při oceňování stavebních objektů v souvislosti s jejich smluvním převodem a v praxi realitních kanceláří a soudních znalců
  • součástí publikace je Převodník zatřídění stavebních objektů, který umožňuje nalezení indexu pro objekty zatříděné podle klasifikací KSO, KSD a CZ-CC

 

zavřít

1.81.002 800-1 Zemní práce

novinka

Katalog obsahuje směrné ceny zemních prací pro zemní práce na stavebních objektech, kromě objektů prováděných ...

zobrazit více
510 Kč
počet

Katalog obsahuje směrné ceny zemních prací pro zemní práce na stavebních objektech, kromě objektů prováděných při výstavbě metra.
V části A01 Společné zemní práce pro objekty oborů 801 až 817 jsou zařazeny zemní práce na budovách občanské výstavby, halách občanské výstavby, budovách pro bydlení, halách pro výrobu a služby, budovách pro výrobu a služby, věžích, stožárech a komínech, nádržích a jímkách čistíren vod a ostatních pozemních nádržích, jímkách, zásobnících a jámách, objektech pozemních zvláštních, vstupech a portálech ražených objektů.
Část A02 Společné zemní práce pro objekty oborů 821 až 828 zahrnuje zemní práce na mostech, pozemních komunikacích a letištích, plochách a úpravách území, kolejových dráhách, podzemních objektech (mimo objekty důlní), vedeních trubních dálkových a přípojných, elektrických vedeních a visutých dráhách.
Do části A03 Společné zemní práce pro objekty oborů 831 až 833 jsou zařazeny zemní práce na hydromelioracích, hrázích a objektech na tocích a na nádržích na tocích, na úpravách toků a kanálech.
Část A31 obsahuje Soubory cenových normativů pro kamenité hráze.

zavřít

1.81.006 801-1 Běžné stavební práce

novinka

801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické (Běžné stavební práce) Katalog obsahuje směrné ceny stavebních prac ...

zobrazit více
760 Kč
počet

801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické (Běžné stavební práce)
Katalog obsahuje směrné ceny stavebních prací pro oceňování prací při zřízení konstrukcí na budovách občanské výstavby, halách občanské výstavby, budovách pro bydlení, halách pro výrobu a služby, budovách pro výrobu a služby.

Katalog obsahuje část A Zřízení konstrukcí (A01 Základy, A02 Svislé konstrukce, A03 Vodorovné konstrukce, A04 Úpravy povrchů, A05 Podlahy a podlahové konstrukce, A06 Osazování výplní otvorů, A07 Kompletní konstrukce, A08 Dokončující konstrukce a práce, A09 Přesun hmot).

zavřít

1.81.026 800-741, 742 Elektroinstalace - silnoproud, slaboproud

novinka

Katalog 800-741 Elektroinstalace – silnoproud obsahuje směrné ceny elektromontážních prací pro napětí do 1kV n ...

zobrazit více
590 Kč
počet

Katalog 800-741 Elektroinstalace – silnoproud obsahuje směrné ceny elektromontážních prací pro napětí do 1kV na objektech pozemních staveb oborů 801–812 Klasifikace stavebních objektů (KSO).
Katalog je členěn do částí A Zřízení konstrukcí (A01 Trubky, lišty, hadice, kanály, krabice – montáž, A02 Izolované vodiče, šňůry a kabely měděné – montáž, A03 Izolované vodiče a kabely hliníkové – montáž, A04 Ukončení a propojení vodičů, kabelů, šňůr – montáž, A05 Rozvaděče, rozvodné skříně, desky, svorkovnice – montáž, A06 Spínače a zásuvky – montáž, A07 Jistící zařízení – montáž, A08 Stykače, ovladače, relé, měřící přístroje – montáž, A09 Transformátory – montáž, A10 Svítidla a osvětlovací zařízení – montáž, A11 Uzemnění a hromosvody – montáž, A12 Konstrukce a zařízení pro rozvody – montáž, A13 Zkoušky a revize), B Bourání (demontáž) konstrukcí (B01 Demontáž trubek, lišt a hadic, B05 Demontáž rozvaděče, B06 Demontáž spínačů a zásuvek, B10 Demontáž svítidel a osvětlovacího zařízení, B11 Demontáž hromosvodů), C Opravy a údržba konstrukcí (C01 Opravy a údržba elektroinstalačních zařízení).

Katalog 800-742 Elektroinstalace – slaboproud obsahuje směrné ceny slaboproudých elektroinstalačních prací na objektech pozemních staveb oborů 801–812 Klasifikace stavebních objektů (KSO).
Katalog je členěn do částí A Zřízení konstrukcí (A01 Trasy – montáž, A02 Kabelové rozvody – montáž, A03 Elektrická požární signalizace – montáž, A04 Poplachový zabezpečovací a tísňový systém – montáž, A05 Ostatní bezpečnostní systémy – montáž, A06 Komunikační a informační systémy – montáž, A07 Systémy pro přenos obrazu a zvuku – montáž), B Bourání (demontáž) konstrukcí (B03 Demontáž elektrické požární signalizace, B04 Demontáž poplachového zabezpečovacího a tísňového systému, B05 Demontáž ostatních bezpečnostních systémů, B06 Demontáž komunikačních a informačních systémů, B07 Demontáž systémů pro přenos obrazu a zvuku).

zavřít